System CSR

Strategia CSR i etyka biznesuBędąc społecznie odpowiedzialnym, Wytwórnia Napojów Chłodzących Sławomir Folga, Marek Księżopolski spółka jawna SAHARA stosuje strategię zarządzania, zgodnie z którą, w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, relacje z grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z ochroną środowiska, inwestycją w zasoby ludzkie, relacjach z otoczeniem firmy, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA zdefiniowała szereg wymagań będących standardami etycznymi, socjalnymi, środowiskowymi. Wdrożone aspekty społecznej odpowiedzialności w głównej mierze dotyczą:

– przestrzegania praw człowieka,

– przestrzegania prawa pracy,

– zapewnienia BHP w miejscu pracy,

– propagowania ochrony zdrowia w miejscu pracy,

– budowania kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria,

– ochrony środowiska,

– etyki biznesu.

Realizując cele ekonomiczne i zarazem odpowiedzialne społecznie, Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA wdrożyła szereg aspektów, będących składowymi strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Są nimi:

 • Pakiet benefitów pozapłacowych dla swoich pracowników- m.in. stabilne zatrudnienie, ubezpieczenie grupowe, szkolenia, wsparcie doradcy kadrowego, szansa na rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji pracowników, równość szans kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia.

 • Spełnianie standardu w obszarach zarządzających miejscem pracy- zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, legalne zatrudnienie, przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych, wysoka jakość udogodnień socjalnych, stosowanie BHP, zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, stosowanie praktyk dyscyplinujących przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej kultury osobistej, przepisowe godziny pracy, stosowne i terminowe wynagrodzenia, wdrożone wewnętrzne systemy zarządzania zgodne z obowiązującymi standardami.

 • Niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek, promowana jest idea równości, gdzie o zasadności wynagrodzenia decydują wyłącznie kompetencje.

 • Nacisk kładziony na zmniejszanie poziomu ryzyka zawodowego; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; cykliczne podnoszenie świadomości załogi w zakresie BHP.

 • Utrzymywanie zgodności z wymaganiami prawnymi.

 • Umożliwianie dokonywania świadomych wyborów konsumenckich poprzez rzetelne znakowanie wytwarzanych produktów, informowanie o ich składzie.

 • Działania proekologiczne- m.in. wdrożona polityka środowiskowa firmy, zrównoważone zarządzanie surowcami, wdrażanie optymalnych procesów technologicznych.

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami.

 • Rozwój przedsiębiorstwa dzięki optymalizacji współpracy z dostawcami. Zarządzanie łańcuchem dostaw- stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie standardów dla kontrahentów.

 • Spełnianie oczekiwań klientów.

 • Utrzymywanie wiarygodności firmy- wizerunku jako partnera stabilnego i godnego współpracy.

 • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Udział firmy w przedsięwzięciach na rzecz otoczenia- wspieranie lokalnych instytucji i osób, działań ekologicznych i inwestycyjnych.

Poprzez dobór odpowiednich narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu, stosowania zasad etyki biznesu, Wytwórnia Napojów Chłodzących Sławomir Folga, Marek Księżopolski spółka jawna SAHARA jest partnerem wiarygodnym, zaangażowanym społecznie, stosującym sprawiedliwe praktyki rynkowe, a co najważniejsze- skoncentrowanym na zrównoważonej produkcji żywności oraz zapewnieniu swojemu zespołowi pracy w oparciu o jej jak najlepsze warunki.